POLITYKA CZYNSZOWA

Zakres polityki czynszowej prowadzonej w zasobach mieszkaniowych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, określony jest przez Ustawę z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw. Kalkulacja czynszu regulowana jest przepisami Ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych. Czynsz obejmuje podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, jak również zagwarantowania utrzymania zdolności obsługi kredytu bankowego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, Towarzystwo stara się wprowadzać w nowobudowanych lokalach czynsz w wysokości zbliżonej poziomowi 4% wskaźnika kosztu odtworzeniowego.